Schoonheidssalon Skin and Style, gevestigd aan de Eksterlaan 31, 4143 AC te Leerdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Eksterlaan 31

4143 AC Leerdam

06-52603359

www.skinandstyle.nl

esther@skinandstyle.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Skin and Style verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijv. een profiel op de website aan te maken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Gezondheidsgegevens, het is bij sommige behandelingen voor ons noodzakelijk om medische gegevens te ontvangen.

Onze website en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via esther@skinandstyle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Schoonheidssalon Skin and Style verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen bij je af te kunnen leveren
 • Het monitoren van de voortgang van de behandeling
 • Foto’s voor het gebruikt op social media (onherkenbaar, mits anders overeengekomen)
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon Skin and Style neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Schoonheidssalon Skin and Style bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je hebt altijd het recht ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Dit kan mondeling of schriftelijk, wij zullen dan per omgaande de persoonsgegevens verwijderen en vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Schoonheidssalon Skin and Style deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schoonheidssalon Skin and Style blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Schoonheidssalon Skin and Style maakt gebruikt van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door schoonheidssalon Skin and Style en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken van jou in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te versturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar esther@skinandstyle.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan paspoort) paspoortnummer en BSN zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren dan z.s.m. op jouw verzoek.

Schoonheidssalon Skin and Style wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via het volgende adres: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Afmelding e-mail berichtgeving.

Schoonheidssalon Skin and Style gebruikt je naam en emailadres om je haar nieuwsbrief met informatie omtrent activiteiten, diensten en andere informatie te versturen. Afmelding voor deze mailingen is ten allen tijde mogelijk via esther@skinandstyle.nl.

Wijzigingen.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig onze privacyverklaring te bekijken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Schoonheidssalon Skin and Style neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dan jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via esther@skinandstyle.nl.